SŁOWNICZEK DOTYCZĄCY TERMINÓW GŁOSOWYCH

Tu sukcesywnie będę zamieszczała różne terminy używane w nauce śpiewu,aby pomóc Wam rozwikłać niektóre terminy.

 

 • ANTYDEKADENCJA – intonacja,w której wyskość tonu podstawowego podnosi się,szczyt linii intonacyjnej przypada wewnątrz frazy.
 • DYSLALIA- jest to zaburzenia wymowy, polegające na nieprawidłowej artykulacji jednej (dyslaliajednoraka) lub większej ilości głosek (dyslalia wieloraka).
 • EMISJA GŁOSU- to skoordynowany zespół czynności oddychania, fonacji i artykulacji oraz powstającego przy tym rezonansu, służący wydobywaniu i wysyłaniu głosu.
  (Sobierajska H., Uczymy się śpiewać, Warszawa 1972)
 • FEELING -uczucie,czucie,poczucie.To „coś” czego nie można nazwać słowami.
 • GLASSOFOBIA – lęk przed wystąpieniami publicznymi
 • KADENCJA – intonacja zakończona kadencją (codą,spadkiem),występuje w zdaniach oznajmujących.
 • MORMORANDO – śpiew (mruczenie) z zamkniętymi ustami.
 • LARYNGEKTOMIA- jest zabiegiem częściowego lub całkowitego usunięcia krtani. Najistotniejszą dla mowy częścią anatomiczną krtani są fałdy głosowe, gdyż umożliwiają one przekształcenie strumienia wydychanego z płuc powietrza w falę dźwiękową. Laryngektomia pozbawia chorego fałdów głosowych, nie pozbawia go jednak możliwości komunikacji językowej, albowiem istnieją sposoby wykształcania głosu i mowy zastępczej.
  (Logopedia- pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003)
 • LOGORYTMIKA- jedna z metod stosowanych w logopedii i rehabilitacji.Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową osoby, którą się leczy bądź rehabilituje.
 • SCAT -śpiew w którym tekst zastępowany jest sylabami. Zamiast tekstu śpiewamy slaby.
 • SHOUT – w prosty sposób urytmizowane i umelodycznione „zawołania”. Wstępna faza bluesa.
 • TAKES -różne wersje tego samego utworu,które powstają w czasie nagrań,zani uda się ostateczna wersja.
 • TOR ODDECHOWY – typ oddychania piersiowo-brzuszny (całościowy) – podczas wdechu następuje równomierne poszerzenie całej klatki piersiowej wspomagane niewielką pracą przepony. Tor taki jest optymalny dla prawidłowej pracy narządu głosu.
 • WOKALIZA – rodzaj śpiewu, polegający na wykonywaniu melodii na jednej samogłosce.

(cdn..)